مجتبی صفری
مجتبی صفری

کارشناس ارشد باستان شناسی

دکتر بنفشه فراهانی
دکتر بنفشه فراهانی

دکتری تجارت و بازاریابی گردشگری